بلاخره بعد ازچندهفته انتظار وکش وقوس های فراوان مسابقات لیگ دوازروز سه شنبه به صورت رسمی افتتاح خواهد شد وازتیم های لیگ دویی رونمایی خواهدشد.

به گزارش سرویس لیگ دو فرتاک ورزشی، استان اهواز باداشتن ۷نماینده بیشترین تعداد نماینده رادر لیگ دودارد اماازاستان اردبیل فقط یک نماینده بانام آبی پوشان روانه این مسابقات خواهد شد واین تیم تنها نماینده استان اردبیل دربین ۳۸تیم حاضر درلیگ دو خواهد بود.

باتوجه به سقوط فصل گذشته شهرداری اردبیل به لیگ دوخیلی ازهواداران فوتبال دراردبیل خاطره تلخی راتجربه کردند وبه نوعی بافوتبال قهر کردند اما مدتی است باواگذاری امتیاز شهرداری اردبیل به آبی پوشان وشروع تمرینات این تیم وخرید بازیکنان خوب دوباره شور حال خاصی دربین جوانان وعلاقمندان به فوتبال اردبیل به وجود آمده واقشار مختلف مردم پیگیراخبار تیم شهر خود هستندوتعدادی ازهواداران باتعصب باحضورخود درتمرینات حمایت خودراازآبی پوشان اعلام کردند.

باتوجه به شروع مسابقات لیگ دو ازروز سه شنبه وشورحالی که درشهرها به وجود خواهد آمد باید همه دست به دست هم دهند تاباحمایت خود ازتیم آبی پوشان بازیکنان باانگیزه بالا وارد مستطیل سبز شوند.

بازی هفته اول به میزبانی آبی پوشان اردبیل درورزشگاه تختی خواهد بود واین تیم نیازبه حمایت هواداران، پیشکسوتان ،مربیان،واصحاب رسانه داردتاتیم میهمان درورزشگاه تختی کارسختی مقابل آبی های اردبیلی داشته باشد.

خبرنگار: "فیاض صادقی"

 

انتهای پیام/