ازسری بازی های لیگ دسته دوم باشگاه های کشورتیم سرداربوکان بازی برده را باتوجه به وضعیت فنی موجود درهمدان واگذارکرد، درشرایطی که بحران مالی دامنگیرتیم سرداربوکان دراین برهه ی زمانیست وازطرفی ضعف مشهوددر پست های کلیدی دربازی سردار باشهرداری همدان برای 100 نفر هوادار عاشق وکادر فنی سرداربه عینه لمس شد.

به گزارش سرویس لیگ دو فرتاک ورزشی، دراینجا به نکاتی ازعوامل ناکامی های سردار به صورت اجمالی اشاره خواهیم داشت.دراین شکی نیست که قبل ازشروع بازی ها تیم سردار با التیماتوم کادر مدیریتی بسته شد.

تیم سرداربدون بازی تدارکاتی واردمسابقات شدو به مرورزمان ضعف در چندین پست کلیدی وسریال اشتباهات فردی،امروزدراستادیوم قدس همدان چهره ی پیروزقربانی سرمربی تیم سردار را برانگیخته کرد.سرداربوکان از 6 بازی انجام شده امسال سه بازی سخت درگرمای بالای 40 درجه جنوب داشته وازسویی هیچکدام ازتیم های همگروه سردار چهار بازی خارج ازخانه راتجربه نکردند و طبعا این موضوع به برنامه ریزی های تعجیلی فدراسیون فوتبال ومسولین برگزارکننده مسابقات لیگ دسته دوم برمی گردد.

وازسوی دیگر اشتباهات فردی بازیکنانی که درقواره ی لیگ دسته دوم نبوده، شرایط را برای پیروزقربانی روی نیمکت، بحرانی نموده است.

تیم داوری نیز  دردقایق اولیه باتوجه به میزبانی همدانی ها،در موقعیت  تک به تک دروازه بان شهرداری را اخراج نکرده و این لطف تاپایان بازی شرایط رابرای هواداران سرداربوکان که تعدادشان بیشتراز همدانی ها بود پرمخاطره وسخت کرد.

تیم سردار درمدیریت مالی  با کاستی ها ونابسامانی های فراوانی دست وپنجه نرم می کند و نمونه بارز آن در بازی امروز و انتقال استرس های مالی ناشی از هزینه های برگشت   به بوکان،  بازیکنان وحتی هواداران را نگرتن کرده بود.برای شکست فاکتورهای حال حاضرکافی بودتا 3 امتیاز شیرین خارج ازخانه راتقدیم همدانی ها کرد.

وضعیت تیم سردار ازبعد فنی ومالی مستلزم تغییراتی اساسی است تا بتوان امید را به اردوی سردار و بوکانی ها بازگرداند.

 

انتهای پیام/