هواداران نساجی پس ازدیدن اولین عکس تیمی نساجی دراین فصل بالباس ابی تعجب کردند وموجب عصبانیت وناراحتی هوادران شده این لباس ،ازاین سوهواداران نساجی خواهان تغییررنگ لباس درفصل جدیدشدند.

به گزارش سرویس لیگ یک فرتاک ورزشی، هواداران نساجی اعتقاددارند رنگ اول لباس نساجی رنگ سرمه ای است که برگرفته از رنگ لباس کارگران کارخانه نساجی دران زمان بود همچنین رنگ دوم وهویت نساجی رنگ قرمز است.

لازم به ذکراست هواداران نساجی خواهان لباس جدیدوزیبا بارنگ های سرمه ای وقرمز ازمدیریت وسرپرست این باشگاه هستند.

انتهای پیام/