مجیدحیدری مدیرعامل باشگاه آبی پوشان پس از ثبت قرارداد داخلی از بازیکنان خوب و با غیرت تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش سرویس لیگ دو فرتاک ورزشی، مجیدحیدری ازهمه بازیکنانی که ازشروع تمرین بااین تیم بودندودرچندروزاخیربدون ثبت قرارداددرتمرینات حاضربودند که غیرت وتعصب تحسین برانگیز خودرا به نماینده أستان اردبیل نشان دادند قدردانی  کرد.

حیدری ازمهدی واثق به عنوان بازیکن باتعصب شهراردبیل نیزتشکر  کرد وگفت: حضورمهدی واثق به عنوان بازیکن باتجربه درتیم آبی پوشان درکنارجوانان بااستعداد میتواندنعمت بزرگی برای تیم مابحساب بیاد چراکه تیم آبی پوشان اردبیل تلفیقی ازبازیکنان جوان وباتجربه ی مانند مهدی واثق وسجادعرفانی شده که میتوانندبه جوانان  تیم ماکمک زیادی راانجام بدند.

مدیرعامل آبی پوشان بااشاره به اینکه سیاست باشگاه ابی پوشان اردبیل بومی سازی وجوانگرایی بود گفت: خوشبختانه این امرمحقق شد و ۹۳ در صد تیم ما را بازیکنان بومی تشکیل می دهندکه اکثر این  بازیکنان باتوجه به شرایط سنی در اینده سرمایه این استان و جزء ستاره های جویای نام کشور  بحساب می ایند که یقینا  به فوتبالیست های بزرگی تبدیل خواهندشد

 جوانانی چون نویدفرخی که ازپدیدهای فوتبال اردبیل بحساب می أید و در اینده نزدیک جزء بازیکنان ممتاز کشور خواهد بود 

حیدری درموردقراردادبازیکنان نیزگفت: خیلی زودبابازیکنان خودبه توافق رسیدیم وبازیکنان اردبیلی نشان دادندکه تعصب برای شهرخودشان راباهیچ چیزی حتی پول عوض نمیکنند وبرای تعصب وغیرت به استان اردیبل و هواداران خوب و با ادب اردبیلی  به میدان میروند هرچندماهم قراردادبستیم وموظف هستیم به قراردادمان پایبندباشیم ودرحدتوان آماده هستم برای این تیم که همدلی وتعصب حرف اول واخر رامیزندامکانات خوبی رادراختیاربازیکنان خودقراردهم

مدیرعامل باشگاه آبی پوشان اردبیل از همه هواداران پیشکسوتان  ومربیان اردبیل نیزقدردانی کرد وگفت: امیدواریم باحمایت همه مسئولان استان و راهنمایی و مشاوره دلسوزانه پیشکسوتان خوب و فهیم و حمایت همه جانبه  هواداران با تعصب اردیبل  تیم خوبی راروانه مسابقات جام آزادگان لیگ ۲ بکنیم وبتوانیم نماینده شایسته ای برای استان اردبیل  باشیم.

 

انتهای پیام/