در تاریخ پر فراز و نشیب فوتبال ایران دو دروازه بان بیشترین نقش را در موفقیت ها داشته اند.

به گزارش سرویس فوتبال فرتاک ورزشی، فوتبال ایران در طول دوران فعالیت خود از آغاز تا کنون، دروازه بانان بسیاری را در درون دروازه خود دیده است، از عزیز اصلی گرفته تا مهدی رحمتی و منصور رشیدی و.... اما هیچ گاه کسی در این مورد شک ندارد که دو تن از این دروزاه بانان، یک سرو گردن بالاتر بوده اند .

بله، سخن از ناصرحجازی دومین دروازه بان قرن آسیا و احمدرضا عابدزاده است، سنگربانانی که جای خالی آن ها سالهاست که در درون دروازه ایران بخوبی مشهود است.