استقلالی ها فردا ریکاوری و جلسه فنی برگزار خواهند کرد.

بازیکنان استقلال طبق برنامه،صبح روز شنبه یک جلسه ریکاوری برگزار می کنند.

همچنین با تشخیص کادرفنی بازیکنان استقلال یک جلسه فنی با اعضای کادر برگزار خواهند کرد.