تیم ملی کشتی آزاد ایران با ترکیب احتمالی این افراد در مسابقات المپیک شرکت خواهد کرد. در وزن 57 کیلو گرم حسن رحیمی- 65 کیلوگرم سید احمد محمدی - 74 کیلوگرم حسن یزدانی -86 کیلوگرم علیرضا کریمی -97 کیلو گرم رضا یزدانی و 125 کیلو گرم کمیل قاسمی 65