تمرین امروز شاگردان اکبرپور در زمین چمن لشگر عاشورا برگزار شد.