خداداد عزیزی عصر امروز بر سر تمرین شهرخودرو خراسان، حاضر شد.