شاگردان مهاجری از فردا اردوی ۵ روزه خود را در هتل پردیسان مشهد آغاز و پس از آن عازم تهران میشوند.