ساعاتی پیش قرعه کشی لیگ دسته دوم فوتبال کشور برگزار شد.

به گزارش فرتاک ورزشی، پس از انجام قرعه کشی لیگ دسته دوم برنامه گروه اول این رقابت ها به شرح ذیل می‌باشد :

هفته اول

شهدای رزکان البرز - ایران‌جوان بوشهر

ملی حفاری اهواز - شهرداری بندرعباس

چوکا تالش - شهدای بابلسر

نیروی زمینی تهران - شهرداری بم

سپیدرود رشت - شهرداری ماهشهر

پیام توس مشهد - شهید اورکی اسلامشهر

نماینده قزوین - علم و ادب تبریز

هفته دوم

 شهدای بابلسر - شهدای رزکان البرز

شهرداری بم - ملی حفاری اهواز

شهرداری ماهشهر - پیام توس مشهد

ایران‌جوان بوشهر - سپیدرود رشت

علم و ادب تبریز - نیروی زمینی تهران

شهرداری بندرعباس - چوکا تالش

شهید اورکی اسلامشهر - نماینده قزوین

هفته سوم

شهدای رزکان البرز  - سپیدرود رشت

ملی حفاری اهواز - علم و ادب تبریز

شهدای بابلسر - شهرداری بندرعباس

چوکا تالش - شهرداری بم

نماینده قزوین - شهرداری ماهشهر

پیام توس مشهد - ایران‌جوان بوشهر

نیروی زمینی تهران - شهید اورکی اسلامشهر

هفته چهارم

شهرداری بندرعباس - شهدای رزکان البرز

شهید اورکی اسلامشهر - ملی حفاری اهواز

شهرداری بم - شهدای بابلسر

شهرداری ماهشهر - نیروی زمینی تهران

ایران‌جوان بوشهر - نماینده قزوین

سپیدرود رشت - پیام توش مشهد

علم و ادب تبریز - چوکا تالش

هفته پنجم

شهدای رزکان البرز - پیام توس مشهد

ملی حفاری اهواز - شهرداری ماهشهر

شهدای بابلسر - علم و ادب تبریز

شهرداری بم - شهرداری بندرعباس

نیروی زمینی تهران - ایران‌جوان بوشهر

چوکا تالش - شهید اورکی اسلامشهر

نماینده قزوین - سپیدرود رشت

هفته ششم

شهدای رزکان البرز - شهرداری بم

ایران‌جوان بوشهر - ملی حفاری اهواز

شهید اورکی اسلامشهر - شهدای بابلسر

شهرداری ماهشهر - چوکا تالش

پیام توس مشهد - نماینده قزوین

علم و ادب تبریز - شهرداری بندرعباس

سپیدرود رشت - نیروی زمینی تهران

هفته هفتم

نماینده قزوین - شهدای رزکان البرز

ملی حفاری اهواز - سپیدرود رشت

شهدای بابلسر - شهرداری ماهشهر

شهرداری بم - علم و ادب تبریز

چوکا تالش - ایران‌جوان بوشهر

نیروی زمینی تهران - پیام توش مشهد

شهرداری بندرعباس - شهید اورکی اسلامشهر

هفته هشتم

شهدای رزکان البرز - علم و ادب تبریز

پیام توس مشهد - ملی حفاری اهواز

ایران‌جوان بوشهر - شهدای بابلسر

شهید اورکی اسلامشهر - شهرداری بم

شهرداری ماهشهر - شهرداری بندرعباس

نماینده قزوین - نیروی زمینی تهران

سپیدرود رشت - چوکا تالش

هفته نهم

نیروی زمینی تهران - شهدای رزکان البرز

ملی حفاری اهواز - نماینده قزوین

شهدای بابلسر - سپیدرود رشت

شهرداری بم - شهرداری ماهشهر

شهرداری بندرعباس - ایران‌جوان بوشهر

چوکا تالش - پیام توس مشهد

علم و ادب تبریز - شهید اورکی اسلامشهر

هفته دهم

شهدای رزکان البرز - شهید اورکی اسلامشهر

نیروی زمینی تهران - ملی حفاری اهواز

پیام توس مشهد - شهدای بابلسر

ایران‌جوان بوشهر - شهرداری بم

شهرداری ماهشهر - علم و ادب تبریز

سپیدرود رشت - شهرداری بندرعباس

نماینده قزوین - چوکا تالش

هفته یازدهم

ملی حفاری اهواز - شهدای رزکان البرز

شهدای بابلسر - نماینده قزوین

شهرداری بم - سپیدرود رشت

شهید اورکی اسلامشهر - شهرداری ماهشهر

علم و ادب تبریز - ایران‌جوان بوشهر

شهرداری بندرعباس - پیام توس مشهد

چوکا تالش - نیروی زمینی تهران

هفته دوازدهم

شهدای رزکان البرز - شهرداری ماهشهر

ملی حفاری اهواز - چوکا تالش

نیروی زمینی تهران - شهدای بابلسر

پیام توس مشهد - شهرداری بم

ایران‌جوان بوشهر - شهید اورکی اسلامشهر

سپیدرود رشت - علم و ادب تبریز

نماینده قزوین - شهرداری بندرعباس

هفته سیزدهم

چوکا تالش - شهدای رزکان البرز

شهدای بابلسر - ملی حفاری اهواز

شهرداری بم - نماینده قزوین

شهرداری ماهشهر - ایران‌جوان بوشهر

علم و ادب تبریز - پیام توس مشهد

شهرداری بندرعباس - نیروی زمینی تهران

شهید اورکی اسلامشهر - نماینده قزوین

نویسنده : امیررضا رضایی

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.