ساعاتی پیش قرعه کشی لیگ دسته دوم فوتبال کشور برگزار شد.

به گزارش فرتاک ورزشی، پس از انجام قرعه کشی لیگ دسته دوم برنامه گروه دوم این رقابت ها به شرح ذیل می‌باشد :

هفته اول

مس نوین کرمان - شهرداری نوشهر

خلیج فارس ماهشهر - مهیار ایمان سبز فارس

نود ارومیه - شاهین بندرعامری بوشهر

اسپاد الوند تهران - گل ریحان البرز

اترک بجنورد - فولادنوین اهواز

شهید قندی یزد - عقاب تهران

ون پارس اصفهان - پاس همدان

هفته دوم

شاهین بندرعامری بوشهر - مس نوین کرمان

گل ریحان البرز - خلیج فارس ماهشهر

فولادنوین اهواز - شهید قندی یزد

شهرداری نوشهر - اترک بجنورد

پاس همدان - اسپاد الوند تهران

مهیار ایمان سبز فارس - نود ارومیه

عقاب تهران - ون پارس اصفهان

هفته سوم

مس نوین کرمان - اترک بجنورد

خلیج فارس ماهشهر - پاس همدان

شاهین بندرعامری بوشهر - مهیار ایمان سبز فارس

نود ارومیه - گل ریحان البرز

ون پارس اصفهان - فولادنوین اهواز

شهید قندی یزد - شهرداری نوشهر

اسپاد الوند تهران - عقاب تهران

هفته چهارم

مهیار ایمان سبز فارس - مس نوین کرمان

عقاب تهران - خلیج فارس ماهشهر

گل ریحان البرز - شاهین بندرعامری بوشهر

فولادنوین اهواز - اسپاد الوند تهران

شهرداری نوشهر - ون پارس اصفهان

اترک بجنورد - شهید قندی یزد

پاس همدان - نود ارومیه

هفته پنجم

مس نوین کرمان - شهید قندی یزد

شهرداری نوشهر - فولادنوین اهواز

شاهین بندرعامری بوشهر - پاس همدان

گل ریحان البرز - مهیار ایمان سبز فارس

اسپاد الوند تهران - شهرداری نوشهر

نود ارومیه - عقاب تهران

ون پارس اصفهان - اترک بجنورد

هفته ششم

مس نوین کرمان - گل ریحان البرز

شهرداری نوشهر - اترک بجنورد

عقاب تهران - شاهین بندرعامری بوشهر

فولادنوین اهواز - نود ارومیه

شهید قندی یزد - ون پارس اصفهان

پاس همدان - مهیار ایمان سبز فارس

اترک بجنورد - اسپاد الوند تهران

هفته هفتم

ون پارس اصفهان - مس نوین کرمان

خلیج فارس ماهشهر - اترک بجنورد

شاهین بندرعامری بوشهر - فولادنوین اهواز

گل ریحان البرز - پاس همدان

نود ارومیه - شهرداری نوشهر

اسپاد الوند تهران - شهید قندی یزد

مهیار ایمان سبز فارس - عقاب تهران

هفته هشتم

مس نوین کرمان - پاس همدان

شهید قندی یزد - خلیج فارس ماهشهر

شهرداری نوشهر - شاهین بندرعامری بوشهر

عقاب تهران - گل ریحان البرز

فرتاک ورزشی - خبرنگار ورزشی

فولادنوین اهواز - مهیار ایمان سبز فارس

ون پارس اصفهان - اسپاد الوند تهران

اترک بجنورد - نود ارومیه

هفته نهم

اسپاد الوند تهران - مس نوین کرمان

خلیج فارس ماهشهر - ون پارس اصفهان

شاهین بندرعامری بوشهر - اترک بجنورد

گل ریحان البرز - فولادنوین اهواز

مهیار ایمان سبز فارس - شهرداری نوشهر

نود ارومیه - شهید قندی یزد

پاس همدان - عقاب تهران

هفته دهم

مس نوین کرمان - عقاب تهران

اسپاد الوند تهران - خلیج فارس ماهشهر

شهید قندی یزد - شاهین بندرعامری بوشهر

شهرداری نوشهر - گل ریحان البرز

فولادنوین اهواز - پاس همدان

اترک بجنورد - مهیار ایمان سبز فارس

ون پارس اصفهان - نود ارومیه

هفته یازدهم

خلیج فارس ماهشهر - مس نوین کرمان

شاهین بندرعامری بوشهر - ون پارس اصفهان

گل ریحان البرز - اترک بجنورد

عقاب تهران - فولادنوین اهواز

پاس همدان - شهرداری نوشهر

مهیار ایمان سبز فارس - شهید قندی یزد

نود ارومیه - اسپاد الوند تهران

هفته دوازدهم

مس نوین کرمان - فولادنوین اهواز

خلیج فارس ماهشهر - نود ارومیه

اسپاد الوند تهران - شاهین بندرعامری بوشهر

شهید قندی یزد - گل ریحان البرز

شهرداری نوشهر - عقاب تهران

اترک بجنورد - پاس همدان

ون پارس اصفهان - مهیار ایمان سبز فارس

هفته سیزدهم

نود ارومیه - مس نوین کرمان

شاهین بندرعامری بوشهر - خلیج فارس ماهشهر

گل ریحان البرز - ون پارس اصفهان

فولادنوین اهواز - شهرداری نوشهر

پاس همدان - شهید قندی یزد

مهیار ایمان سبز فارس - اسپاد الوند تهران

عقاب تهران - اترک بجنورد

نویسنده : امیررضا رضایی

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.