اماکنی که طی دهه های گذشته در کشورهای مختلف برای برگزاری مسابقات المپیک احداث شده اند، حال با بی توجهی مسئولان به مخروبه بدل شده اند.

به گزارش فرتاک ورزشی، و به نقل از دیلی میل، از دهکده المپیک آلمان در سال 1936 گرفته تا استادیوم های تاسیس شده در آتن، پکن تا سارایوو همه به حال خود رها شده اند.

المپیک  1936 برلین

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг
 

المپیک زمستانی 1956 ایتالیا

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг


المپیک زمستانی 1984 بوسنی هرزگوین
 
1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг


 المپیک 2004 آتن

 
1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

 

المپیک 2008 پکن

1936-2008 оны олимпийн байгууламжуудын эмгэнэлт дүр зураг

 

 

 

انتهای پیام/