نماینده اصفهان پیروز دیدار در مقابل فرش آرا مشهد

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ _ ساعت ۱۵ سالن پیروزی اصفهان نتیجه پایانی بازار روز کوثر 6 فرش آرا مشهد 4