نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،چهارشنبه 6 مرداد ماه 1400