(جمعه- ۱۷ بهمن ماه) مس سنگون ۵ بر۳ تیم بازارهای روز کوثر اصفهان ارا شکست داد