ویروس کرونا شرایط بحرانی در کشور ایتالیا ایجاد کرده، تا جایی که ممکن است دربی ایتالیا پشت درهای بسته برگزار شود.