نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 30 مهرماه 99