نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت، پنجشنبه 24 آذر ماه 1401