گل اول هوادار تهران در برابر بادران توسط رضا مغانلو به ثمر رسید.