راهیان کرمانشاه با حکم دادگاه بایستی دوباره به لیگ یک برگردد و در صورت عدم تمکین فدراسیون فوتبال، باید سالانه جریمه سنگینی پرداخت نماید .