خیبرخرم آباد دنبال نقد کردن چک خود بابت واگذاری امتیاز لیگ دسته دوم خود به اسپاد تهران است که هنوز مدیران این باشگاه نتوانسته اند آن را پرداخت نمایند.