حامد بحیرایی وینگر چپ قشقایی شیراز در هفته پنجم در برابر ماشین سازی تبریز با بازی خوبی که از خود به نمایش گذاشت در تیم منتخب هفته قرار گرفت.