پژواک کرم پور سرمربی شمس آذر قزوین در هفته دهم لیگ یک موفق شد برابر سایپا پیروز شود تا به عنوان بهترین سرمربی هفته دهم معرفی شود .