برنامه مسابقات هفته دهم تا چهاردهم لیگ دسته دوم باشگاه های کشور فصل 1401-1400 اعلام شد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

 برنامه مسابقات به شرح زیر است:

برنامه مسابقات گروه اول لیگ 2: 

هفته دهم

سه شنبه 21 دی

ایرانجوان بوشهر- شهرداری بم- ساعت 14- ورزشگاه بهشتی بوشهر

سپیدرود رشت-شهرداری بندرعباس- ساعت 14- ورزشگاه سردارجنگل رشت

شهردای ماهشهر-بعثت کرمانشاه- ساعت 14- ورزشگاه شهدا ماهشهر

پیام توس مشهد-شهدا بابلسر- ساعت 14- ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

آبی پوشان تهران-چوکا تالش- ساعت 14- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

نیروزمینی تهران-مناطق نفت خیز جنوب- ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود 

شهدا رزکان البرز-شهیداورکی اسلامشهر- ساعت 14- ورزشگاه انقلاب کرج

معوقه از هفته هفتم

دوشنبه 27 دی

شهرداری بندرعباس-شهیداورکی اسلامشهر - ساعت 14- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

هفته یازدهم

دوشنبه 4 بهمن

مناطق نفت خیز جنوب – شهدا رزکان البرز - ساعت 14- ورزشگاه شهدانفت گچساران

شهدا بابلسر – آبی پوشان تهران- ساعت 14- ورزشگاه علیزاده بابلسر

شهرداری بم – سپیدرود رشت - ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.

شهیداورکی اسلامشهر- شهرداری ماهشهر- ساعت 14- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

بعثت کرمانشاه – ایرانجوان بوشهر- ساعت 14- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

شهرداری بندرعباس – پیام توس مشهد- ساعت 14- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

چوکا تالش – نیروی زمینی تهران- ساعت 14- ورزشگاه پوریاولی تالش

هفته دوازدهم

یکشنبه 10 بهمن

شهدا رزکان البرز – شهرداری ماهشهر- ساعت 14- ورزشگاه انقلاب کرج

مناطق نفت خیز جنوب-چوکا تالش- ساعت 14- ورزشگاه شهدانفت گچساران

نیروی زمینی تهران – شهدا بابلسر - ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود

پیام وحدت مشهد-شهرداری بم- ساعت 14- ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

سپیدرود رشت – بعثت کرمانشاه- ساعت 14- ورزشگاه سردارجنگل رشت

آبی پوشان تهران – شهرداری بندرعباس - ساعت 14- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

ایرانجوان بوشهر – شهیداورکی اسلامشهر- ساعت 14:15- ورزشگاه دوازدهم بهشتی بوشهر

هفته سیزدهم

شنبه 16 بهمن

چوکا تالش-شهدا رزکان البرز - ساعت 14- ورزشگاه پوریاولی تالش

شهدا بابلسر-مناطق نفت خیز جنوب - ساعت 14- ورزشگاه علیزاده بابلسر

شهرداری بم – آبی پوشان تهران- ساعت 14- ورزشگاه متعاقبااعلام میشود

بعثت کرمانشاه – پیام توس مشهد- ساعت 14- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

شهرداری بندرعباس – نیروی زمینی تهران- ساعت 14- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

شهیداورکی اسلامشهر – سپیدرود رشت- ساعت 14- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

شهرداری ماهشهر – ایرانجوان بوشهر- ساعت 14:15- ورزشگاه شهدا ماهشهر

هفته چهاردهم

یکشنبه 8 اسفند

ایرانجوان بوشهر - شهدای رزکان البرز  - ساعت 14:30- ورزشگاه بهشتی بوشهر

شهید اورکی اسلامشهر - پیام توس مشهد - ساعت 14:15- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

شهرداری بم - نیروی زمینی تهران  - ساعت 14:15- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

شهدا بابلسر - چوکا تالش - ساعت 14:15- ورزشگاه علیزاده بابلسر

بعثت کرمانشاه – آبی پوشان تهران - ساعت 14:15- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

شهرداری بندرعباس – مناطق نفت خیز جنوب - ساعت 14:15- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

شهرداری ماهشهر - سپیدرود رشت - ساعت 14:30- ورزشگاه شهدا ماهشهر

برنامه مسابقات گروه دوم لیگ 2: 

هفته نهم

پنجشنبه 23 دی

خلیج فارس ماهشهر – ون پارس اصفهان- ساعت 14- ورزشگاه شهدا ماهشهر

اسپاد تهران-مس نوین کرمان- ساعت 14- ورزشگاه هما تهران

پاس همدان – عقاب تهران- ساعت 14- ورزشگاه  حاجی بابایی همدان

شاهین بندرعامری- اترک بجنورد- ساعت 14- ورزشگاه مهدوی بوشهر

مهیار ایمان سبز- شهرداری نوشهر- ساعت 14- ورزشگاه متعاقبااعلام میشود شیراز

گل ریحان البرز- فولادنوین اهواز- ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعلام

نود ارومیه –شهیدقندی یزد- ساعت 14- ورزشگاه تختی ارومیه

هفته دهم

چهارشنبه 29 دی

اسپاد تهران-خلیج فارس ماهشهر- ساعت 14- ورزشگاه هما تهران

مس نوین کرمان-عقاب تهران - ساعت 14- ورزشگاه شهرداری کرمان

شهید قندی یزد-شاهین بندرعامری- ساعت 14- ورزشگاه نصیری یزد

شهرداری نوشهر- گل ریحان البرز - ساعت 14- ورزشگاه شهدا نوشهر

فولادنوین اهواز-پاس همدان- ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

اترک بجنورد- مهیارایمان سبز فارس- ساعت 14- ورزشگاه تختی بجنورد

ون پارس اصفهان- نود ارومیه - ساعت 14- ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

هفته یازدهم

   سه شنبه 5 بهمن

گل ریحان البرز – اترک بجنورد- ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.

عقاب تهران – فولاد نوین اهواز- ساعت 14- ورزشگاه هما تهران

پاس همدان – شهرداری نوشهر- ساعت 14- ورزشگاه حاجی بابایی همدان

مهیار ایمان سبز فارس-شهیدقندی یزد- ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود

نود ارومیه – اسپاد تهران- ساعت 14- ورزشگاه تختی ارومیه

خلیج فارس ماهشهر-مس نوین کرمان- ساعت 14:15 - ورزشگاه شهدا ماهشهر

شاهین بندرعامری- ون پارس اصفهان- ساعت 14:15 - ورزشگاه مهدوی بوشهر

هفته دوازدهم

دوشنبه 11 بهمن

مس نوین کرمان-فولادنوین اهواز- ساعت 14- ورزشگاه شهرداری کرمان

اسپاد تهران – شاهین بندرعامری- ساعت 14- ورزشگاه هما تهران

شهیدقندی یزد – گل ریحان البرز- ساعت 14- ورزشگاه نصیری یزد

شهرداری نوشهر – عقاب تهران- ساعت 14- ورزشگاه شهدا نوشهر

اترک بجنورد – پاس همدان- ساعت 14- ورزشگاه تختی بجنورد

ون پارس اصفهان – مهیارایمان سبز فارس - ساعت 14- ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

خلیج فارس ماهشهر – نود ارومیه - ساعت 14:15- ورزشگاه شهدا ماهشهر

هفته سیزدهم

شنبه 16 بهمن

شاهین بندرعامری – خلیج فارس ماهشهر- ساعت 14:15- ورزشگاه مهدوی بوشهر

مهیار ایمان سبز فارس-اسپاد تهران - ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود

یکشنبه 17 بهمن

پاس همدان – شهیدقندی یزد- ساعت 14- ورزشگاه حاجی بابایی همدان

گل ریحان البرز- ون پارس اصفهان- ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.

نود ارومیه – مس نوین کرمان- ساعت 14- ورزشگاه تختی ارومیه

عقاب تهران – اترک بجنورد - ساعت 14- ورزشگاه هما تهران

فولادنوین اهواز- شهرداری نوشهر - ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

هفته چهاردهم

دوشنبه 9 اسفند

شهرداری نوشهر - مس نوین کرمان - ساعت 14:15- ورزشگاه شهدا نوشهر

عقاب تهران - شهید قندی یزد - ساعت 14:15- ورزشگاه هما تهران

پاس همدان - ون پارس اصفهان  - ساعت 14:15- ورزشگاه حاجی بابایی همدان

فولاد نوین اهواز - اترک بجنورد - ساعت 14:30- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

شاهین بندرعامری -  نود ارومیه - ساعت 14:30- ورزشگاه مهدوی بوشهر

سه شنبه 10 اسفند

گل ریحان البرز -  اسپاد تهران  - ساعت 14:15- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

ایمان سبز فارس - خلیج فارس ماهشهر - ساعت 14:15- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.