صحنه گل اول خیبر خرم‌آباد برابر ماشین سازی تبریز توسط شهرام سالاری را مشاده می کنید .