گل دوم برای خیبر خرم آباد توسط حسین شهاب به ثمر رسید.