داماش گیلان توسط حسین خیری به گل اول خودت برابر مس کرمان دست یافت.