ششم شهریور ماه آغاز فصل جدید لیگ دو؛

برنامه مسابقات فصل 96-97 مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور اعلام شد.

به گزارش فرتاک ورزشی،

 گروه بندی مسابقات فصل جدید لیگ دو به شرح ذیل می باشد:

گروه اول: فولاد یزد - شاهین بوشهر - اروند خرمشهر - داماش گیلان - فولاد نوین اهواز - گل ابریشم تهران - نیروی زمینی تهران - زاگرس یاسوج - شموشک نوشهر - قشقایی شیراز - مس نوین کرمان

گروه دوم: استقلال اهواز - شهرداری کاشان - نفت و گاز گچساران - هف سمنان - شهرداری بندرعباس - سردار بوکان - استقلال جنوب تهران - شهرداری ارومیه - کاسپین قزوین - پرسپولیس مشهد - شهدای بابلسر

گروه سوم: خیبر خرم آباد - شهرداری همدان - نفت امیدیه - شهرداری فومن - پاس همدان - گیتی پسند اصفهان - پتروکیان شوشتر - کیمیافرآیندتهران - بعثت کرمانشاه - خوشه طلایی ساوه - شهرداری بم

برنامه مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور به شرح ذیل می باشد:

نکته: تیم های میزبان اول نوشته شده اند. این مسابقات از تاریخ ششم شهریور ماه آغاز خواهد شد و هر هفته از این مسابقات در سه روز هفته پیگیری خواهد شد.

هفته اول (لیگ دسته دوم فوتبال کشور)

گروه اول: 

نیروی زمینی - مس نوین کرمان

فولاد یزد - گل ابریشم تهران

فولاد نوین اهواز - قشقایی شیراز

شاهین بوشهر - اروند خرمشهر

شموشک نوشهر - زاگرس یاسوج

* در این هفته تیم داماش گیلان استراخت خواهد کرد.

گروه دوم: 

سردار بوکان - شهرداری بندرعباس

شهدای بابلسر - شهرداری ارومیه

استقلال اهواز - شهرداری کاشان

کاسپین - استقلال جنوب تهران

نفت و گاز گچساران - شهدای بابلسر

* تیم هف سمنان در این هفته استراحت خواهد کرد.

گروه سوم: 

شهرداری همدان - شهرداری فومن

خیبر خرم آباد - پاس همدان

پتروکیان شوشتر - کیمیافرآیندتهران

گیتی پسند اصفهان - نفت امیدیه

بعثت کرمانشاه - خوشه طلایی ساوه

* تیم شهرداری بم در این هفته استراحت خواهد کرد.

هفته دوم (لیگ دسته دوم فوتبال کشور)

گروه اول: 

داماش گیلان - فولاد یزد

قشقایی شیراز - نیروی زمینی تهران

گل ابریشم - شاهین بوشهر

زاگرس یاسوج - فولاد نوین اهواز

اروند خرمشهر - شموشک نوشهر

* تیم مس نوین کرمان در این هفته استراحت خواهد کرد.

گروه دوم: 

هف سمنان - پرسپولیس مشهد

شهرداری کاشان - سردار بوکان

شهرداری ارومیه - کاسپین قزوین

شهدای بابلسر - استقلال اهواز

شاهین بوشهر - نفت و گاز گچساران

* تیم شهرداری بندرعباس در این هفته استراحت خواهد کرد.

گروه سوم: 

شهرداری بم - خیبر خرم آباد

کیمیافرآیندتهران - پاس همدان

پاس همدان - گیتی پسند اصفهان

خوشه طلایی ساوه - پتروکیان شوشتر

نفت امیدیه - بعثت کرمانشاه

* شهرداری فومن در این هفته استراحت خواهد کرد.

هفته سوم (لیگ دسته دوم فوتبال کشور)

گروه اول:

مس نوین کرمان - قشقایی شیراز

شاهین بوشهر - داماش گیلان

نیروی زمینی - زاگرس یاسوج

شموشک نوشهر - گل ابریشم تهران

فولاد نوین اهواز - اروند خرمشهر

* تیم فولاد یزد در این هفته استراحت خواهد داشت.

گروه دوم: 

شهرداری بندرعباس - شهرداری کاشان

کاسپین قزوین - هف سمنان

سردار بوکان - شهدای بابلسر

نفت و گاز گچساران - شهرداری ارومیه

استقلال اهواز - استقلال جنوب تهران

* تیم پرسپولیس مشهد در این هفته استراحت خواهد داشت.

گروه سوم: 

شهرداری فومن - کیمیافرآیندتهران

گیتی پسند اصفهان - شهرداری بم

شهرداری همدان - خوشه طلایی ساوه

بعثت کرمانشاه - پاس همدان

پتروکیان شوشتر - نفت امیدیه

* در این هفته خیبر خرم آباد استراحت خواهد داشت.

هفته چهارم (لیگ دسته دوم فوتبال کشور)

گروه اول: 

فولاد یزد - شاهین بوشهر

زاگرس یاسوج - مس نوین کرمان

داماش گیلان - شموشک نوشهر

اروند خرمشهر - نیروی زمینی

گل ابریشم - فولاد نوین اهواز

* تیم قشقایی شیراز در این هفته استراحت خواهد داشت.

گروه دوم: 

پرسپولیس مشهد - کاسپین قزوین

شهدای بابلسر - شهرداری بندرعباس

هف سمنان - نفت و گاز گچساران

استقلال جنوب تهران - سردار بوکان

شهرداری ارومیه - استقلال اهواز

* تیم شهرداری کاشان در این هفته استراحت خواهد داشت.

گروه سوم: 

خیبر خرم آباد - گیتی پسند اصفهان

خوشه طلایی ساوه - شهرداری فومن

شهرداری بم - بعثت کرمانشاه

نفت امیدیه - شهرداری همدان

پاس همدان - پتروکیان شوشتر

* تیم کیمیافرآیندتهران در این هفته استراحت خواهد داشت.

هفته پنجم (لیگ دسته دوم فوتبال کشور)

گروه اول: 

قشقایی شیراز - زاگرس یاسوج

شموشک نوشهر - فولاد یزد

مس نوین کرمان - اروند خرمشهر

فولاد نوین اهواز - داماش گیلان

نیروی زمینی - گل ابریشم

* تیم شاهین بوشهر در این هفته استراحت خواهد داشت.

گروه دوم: 

شهرداری کاشان - شهدای بابلسر

نفت و گاز گچساران - پرسپولیس مشهد

شهرداری بندرعباس - استقلال جنوب تهران

استقلال اهواز - هف سمنان

سردار بوکان - شهرداری ارومیه

* تیم کاسپین قزوین در این هفته استراحت خواهد داشت.

گروه سوم: 

کیمیافرآیند تهران - خوش طلایی ساوه

بعثت کرمانشاه - خیبر خرم آباد

شهرداری فومن - نفت امیدیه

پتروکیان شوشتر - شهرداری بم

شهرداری همدان - پاس همدان

* تیم گیتی پسند اصفهان در این هفته استراحت خواهد داشت.

هفته ششم (لیگ دسته دوم فوتبال کشور)

گروه اول: 

شاهین بوشهر - شموشک نوشهر

اروند خرمشهر - قشقایی شیراز

فولاد یزد - فولاد نوین اهواز

گل ابریشم - مس نوین کرمان

داماش گیلان - نیروی زمینی

* تیم زاگرس یاسوج این هفته استراحت خواهد کرد.

گروه دوم:

کاسپین قزوین - نفت و گاز گچساران

استقلال جنوب تهران - شهرداری کاشان

پرسپولیس مشهد - استقلال اهواز

شهرداری ارومیه - شهرداری بندرعباس

هف سمنان - سردار بوکان

* تیم شهدای بابلسر در این هفته استراحت خواهد داشت.

گروه سوم: 

گیتی پسند اصفهان - بعثت کرمانشاه

نفت امیدیه - کیمیافرآیندتهران

خیبر خرم آباد - پتروکیان شوشتر

پاس همدان - شهرداری فومن

شهرداری بم - شهرداری همدان

* تیم خوشه طلایی ساوه در این هفته استراحت خواهد داشت.

هفته هفتم (لیگ دسته دوم فوتبال کشور)

گروه اول: 

زاگرس یاسوج - اروند خرمشهر

فولاد نوین - شاهین بوشهر

قشقایی شیراز - گل ابریشم

نیروی زمینی - فولاد یزد

مس نوین کرمان - داماش گیلان

* تیم شموشک نوشهر در این هفته استراحت خواهد کرد.

گروه دوم: 

شهدای بابلسر - استقلال جنوب

استقلال اهواز - کاسپین قزوین

شهرداری کاشان - شهرداری ارومیه

سردار بوکان - پرسپولیس مشهد

شهرداری بندرعباس - هف سمنان

* تیم نفت و گاز گچساران در این هفته استراحت خواهد کرد.

گروه سوم: 

خوشه طلایی ساوه - نفت امیدیه

پتروکیان شوشتر - گیتی پسند اصفهان

کیمیا فرآیند - پاس همدان

شهرداری همدان - خیبر خرم آباد

شهرداری فومن - شهرداری بم

* تیم بعثت کرمانشاه در این هفته استراحت خواهد کرد.

هفته هشتم (لیگ دسته دوم فوتبال کشور)

گروه اول: 

شموشک نوشهر - فولاد نوین اهواز

گل ابریشم - زاگرس یاسوج

شاهین بوشهر - نیروی زمینی

داماش گیلان - قشقایی شیراز

فولاد یزد - مس نوین کرمان

* تیم اروند خرمشهر این هفته استراحت خواهد کرد.

گروه دوم: 

نفت و گاز گچساران - استقلال اهواز

شهرداری ارومیه -شهدای بابلسر

کاسپین قزوین - سردار بوکان

هف سمنان - شهرداری کاشان

پرسپولیس مشهد - شهرداری بندرعباس

* تیم استقلال جنوب تهران در این هفته استراحت خواهد داشت.

گروه سوم: 

بعثت کرمانشاه - پتروکیان شوشتر

پاس همدان - خوشه طلایی ساوه

گیتی پسند اصفهان - شهرداری همدان

شهرداری بم - کیمیا فرآیند

خیبر خرم آباد - شهرداری فومن

* تیم نفت امیدیه در این هفته استراحت خواهد داشت.

هفته نهم (لیگ دسته دوم فوتبال کشور)

گروه اول: 

اروند خرمشهر - گل ابریشم

شموشک نوشهر - نیروی زمینی

زاگرس یاسوج - داماش گیلان

مس نوین کرمان - شاهین بوشهر

قشقایی - فولاد یزد

* تیم فولاد نوین اهواز در این هفته استراحت خواهد کرد.

گروه دوم: 

استقلال جنوب تهران - شهرداری ارومیه

سردار بوکان - نفت و گاز گچساران

شهدای بابلسر - هف سمنان

شهرداری بندرعباس - کاسپین قزوین

شهرداری کاشان - پرسپولیس مشهد

* تیم استقلال اهواز در این هفته استراحت خواهد داشت.

 گروه سوم:

نفت امیدیه - پاس همدان

شهرداری همدان - بعثت کرمانشاه

خوشه طلایی ساوه - شهرداری بم

شهرداری فومن - گیتی پسند اصفهان

کیمیا فرآیند تهران - خیبر خرم آباد

* تیم پتروکیان شوشتر در این هفته استراحت خواهد داشت.

هفته دهم (لیگ دسته دوم فوتبال کشور)

گروه اول: 

فولاد نوین اهواز - نیروی زمینی

داماش گیلان - اروند خرمشهر

شموشک نوشهر - مس نوین کرمان

فولاد یزد - زاگرس یاسوج

شاهین بوشهر - قشقایی شیراز

* تیم گل ابریشم تهران این هفته استراحت خواهد داشت.

گروه دوم: 

استقلال اهواز - سردار بوکان

هف سمنان - استقلال جنوب تهران

نفت و گاز گچساران - شهرداری بندرعباس

پرسپولیس مشهد - شهدای بابلسر

کاسپین قزوین - شهرداری کاشان

* تیم شهرداری ارومیه در این هفته استراحت خواهد داشت.

 گروه سوم:

پتروکیان شوشتر - شهرداری همدان

شهرداری بم - نفت امیدیه

بعثت کرمانشاه - شهرداری فومن

خیبر خرم آباد - خوشه طلایی ساوه

گیتی پسند اصفهان - کیمیافرآیند

* تیم پاس همدان در این هفته استراحت خواهد داشت.

هفته یازدهم (لیگ دسته دوم فوتبال کشور)

گروه اول: 

گل ابریشم - داماش گیلان

مس نوین کرمان - فولاد نوین اهواز

اروند خرمشهر - فولاد یزد

قشقایی شیراز - شموشک نوشهر

زاگرس یاسوج - شاهین بوشهر

* تیم نیروی زمینی تهران این هفته استراحت خواهد کرد.

گروه دوم: 

شهرداری ارومیه - هف سمنان

شهرداری بندرعباس - استقلال اهواز

استقلال جنوب تهران - پرسپولیس مشهد

شهرداری کاشان - نفت و گاز گچساران

شهدای بابلسر - کاسپین قزوین

* تیم سردار بوکان در این هفته استراحت خواهد کرد.

گروه سوم: 

پاس همدان - شهرداری بم

شهرداری فومن - پتروکیان شوشتر

نفت امیدیه - خیبر خرم آباد

کیمیا فرآیند - بعثت کرمانشاه

خوشه طلایی ساوه - گیتی پسند اصفهان

* تیم شهرداری همدان در این هفت استراحت خواهد کرد.

نکته: برنامه نیم فصل دوم نیز به زودی در سایت فرتاک ورزشی قرار گرفته خواهد شد.

تهیه و تنظیم: "حسین پنبه‌کار"

 

انتهای پیام/