روزنامه پیروزی در شماره امروز خود پنجشنبه 21 تیرماه بر روی جلد خود به عملکرد استقلالی ها با توجه به باز بودن پنجره نقل و انتقالاتی آنها ایراد گرفته است.