روزنامه پیروزی روی جلد امروز شنبه ۲۳ تیرماه تیتری با این عنوان منتشر نموده که«فاکتور جریمه غیبت استقلال در سوپرجام» و به آنها یاد آوری نموده که در صورت غیبت چقدر باید ضر متحمل بشوند.