پدر نیمار در مصاحبه با Fox Brasil

پدر نیمار امروز آب پاکی روی دست باشگاه های خواهان پسرش از جمله رئال و پاری سن ژرمن ریخت.