نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،دوشنبه 31 تیر 1398