آقای تاج؛ ساکت چه آورده ای برای تان دارد که فهم و شعور خرد عمومی فوتبال را به دایره ارتباطی خودتان تقلیل داده اید؟! پشت تان به کدام نهاد حکومت گرم است که در نقطه ای که باید اعتماد عمومی را افزایش دهید با تصمیم های تان به این اعتماد ضربه می زنید!

امید فراغت روزنامه نگار؛ گعده تان به دنبال چیست؟ از فوتبال به دنبال چه چیزهایی هستید شاید امکان فراهم آمدن آن در خارج از محدوده فوتبال هم امکان پذیر باشد بنابراین از هول حلیم به داخل دیگ نیفتید! با این تصور که جامعه در شرایط نامتعادل قرار دارد و  ذهن نهادهای نظارتی در موقعیت های دیگر زیست دارد! اینکه پیوسته و مداوم ساکت را ارج می نهید خوب است اما رسیدگی و تیمار کردن بیش از حد هم نوعی سوء ظن تولید می کند!

شما با ساکت خیلی از شخصیت ها را از دست می دهید! این درست که مورد وثوق تان است اما اگر همگی بر مدار قانون حرکت کنیم در فضای مدیریت ها به افراد معتمد احتیاج نمی شود! وقتی عقل جمعی و سیستم حاکم باشد آن گاه اگر هم ساکت ها نباشند برای تان اتفاقی نمی افتد چرا که همه چیز در روال قانونی زیست کاری دارد!

فوتبال متعلق به همه اهالی فوتبال است و بهترین و امن ترین تکیه گاه ها همواره مخالفین می باشند! شاید با ساکت به لبه چشمه برسید اما دریایی هم وجود دارد که ناخداهای قدرتمند بلد راه می باشند! جامعه امروز در فضای حساسیت ها زندگی دارد و تصمیم ها و حمایت های این گونه، به نوعی معنی و مفهوم اعتماد ربایی دارد!

امین ترین فرد برخی مسئولان در نقطه ای از زمان و مکان دورترین و ناامن ترین کس می شود! بنابراین در شرایطی که در فضای پنهان کاری ها زیست داریم این رویه دوام پایدار ندارد! در قبال خدماتی که به جامعه داشته اید جامعه نیز خارج از تصورتان به خود و خانواده تان هدیه داده است! و نمی توانید منتی بر دوش جامعه بگذارید! ضمن شکرگذاری نعمت های برداشت شده از این پس به گونه ای عملکرد داشته باشید که جامعه هم نسبت به نوع و مهارت کسب مادی و معنوی زندگی تان احساس نارضایتی نداشته باشد! و به عبارتی دیگر بَس است!

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک ورزشی کلیک کنید.