نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،پنجشنبه 21 شهریور 98