نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 26 شهریور 98