تصویری از کودکی که در استادیوم آزادی دچار برق گرفتگی شد.