نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 14 مهر 98