نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،سه شنبه 16 مهر 98