نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،چهارشنبه 17 مهر 98