نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،پنجشنبه 18 مهر 98