نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،پنجشنبه 18 مهر 98