نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،پنجشنبه 18 مهر 98