نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،سه شنبه 23 مهر 98