نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 24 مهر 98