نگاهی به صفحه نخست روزنامه پیروزی،پنجشنبه 25 مهر 98