نگاهی به صفحه نخست رونامه فرهیختگان ورزشی،یکشبه 12 آبان 98