نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،یکشنبه 19 آبان 98