نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،پنجشنبه 23 آبان 98