نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 5 آذر 98